Avtalsvillkor för AfterPay Konto och AfterPay Delbetalning

1. Avtalet

Detta avtal avser tjänsterna AfterPay konto och AfterPay delbetalning. För köp överstigande 200 kr har konsumenten möjlighet att välja AfterPay Konto eller AfterPay Delbetalning för betalning av köpet. Väljer konsumenten något av dessa betalalternativ träffas ett kreditavtal mellan AfterPay och konsumenten. Genom kreditavtalet lämnas konsumenten ett kreditutrymme som kan användas för att betala köp av varor och tjänster av Handlare som samarbetar med AfterPay. AfterPay ger konsumenten möjlighet att delbetala sina köp genom månatliga inbetalningar samlade på en månadsfaktura.

2. Avtalsparter

Parter i detta avtal är Kredittagaren och AfterPay.

Kredittagaren är en konsument som har ansökt om och beviljats en kredit (i det följande Kredittagaren). Kredittagaren måste ha fyllt 18 år, ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige.

AfterPay, organisationsnummer 556495-1704, Box 1143, 432 15 Varberg. AfterPay nås på telefonnummer 0340-59 61 01, via e-postadress kundservice@afterpay.se, eller via hemsidan www.afterpay.se. AfterPay är ett konsumentkreditinstitut och står under Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn.

3. Definitioner

Kredittagare: Person som har ansökt om och beviljats konto eller delbetalning hos AfterPay.

Handlare: Butik eller e-butik som anslutit sig till AfterPay och som accepterar betalning via AfterPay.

Kreditfordran: Summan av den beviljade krediten (kreditbeloppet) och kreditkostnaden.

Kreditkostnad: Det sammanlagda beloppet av räntor, avgifter och andra kostnader som Kredittagaren ska betala med anledning av krediten.

Effektiv ränta: Med effektiv ränta avses kreditränta, avgifter och andra kostnader som ska betalas med anledning av krediten angiven som en årlig ränta beräknat på kreditbeloppet.

Effektiv ränta och kreditkostnaden anges utifrån ett representativt exempel och beror på utnyttjad kredit, hur krediten är använd och hur den betalas.  

4. Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet är Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, www.konsumentverket.se och Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se.   

5. Ansökan om kredit

Ansökan om kredit kan göras via webbsidan www.myafterpay.se. Efter köp hos handlare skickas inloggningsuppgifter för My AfterPay till konsumenten via e-post eller på fakturan.

6. Kreditprövning och godkännande av kredit

För erhållande av kredit erfordras att konsumenten lämnar samtliga begärda uppgifter och godkänner avtalsvillkoren. Om så inte sker kommer en faktura att genereras med information om att beloppet ska betalas i sin helhet.

Konsumenten har möjlighet att lämna information samt godkänna avtalsvillkoren för konto via My AfterPay fram till dess att fakturan överlämnas för inkassohandläggning.

I samband med ansökan om kredit vidtar AfterPay en kreditprövning. Genom kreditprövningen undersöker AfterPay om konsumenten har ekonomiska förutsättningar för att fullgöra betalningsåtagandet.

Kreditprövningen grundar sig på information avseende konsumenten som AfterPay inhämtar från kreditupplysningsföretag samt den information som konsumenten lämnar vid ansökan.

Om konsumenten ej uppfyller minimikraven för erhållande av kredit eller om betalningsutrymme saknas kommer avslag på kreditansökan att meddelas. Konsument som blir nekad kredit kan begära omprövning. Kontaktinformation för omprövning av beslut erhålls i samband med att avslag på kreditansökan meddelas. För att ett kreditbeslut ska kunna omprövas måste konsumenten inkomma med skriftlig dokumentation, t.ex. intyg om inkomst från arbetsgivare.

Konsumenten får besked om nytt beslut efter omprövning senast arbetsdagen efter det att AfterPay erhållit dokumentationen.

7. Användning av AfterPay Konto och Delbetalning

Krediten görs tillgänglig från det att avtal träffats mellan Kredittagaren och AfterPay.

Krediten kan inte användas för kontantuttag.

8. Kostnader för AfterPay Konto och AfterPay Delbetalning

Kostnaderna för AfterPay Konto utgörs av en månatlig kreditränta om f.n. 1,63 % av kreditbeloppet samt en månatlig aviseringskostnad om 29 kr. Krediträntan kapitaliseras varje månad.

AfterPay konto:
Uppläggningskostnad: 0 SEK
Aviseringsavgift: 29 SEK
Månatlig ränta: 1,63 %

Om Kredittagaren till exempel handlar för 10 000 kr och delar upp betalningen på 12 månader kommer den effektiva årsräntan att uppgå till 28,72 %. Det totala beloppet att betala blir i detta exempel 11 435 kr.

Kostnaderna för AfterPay Delbetalning utgörs av en uppläggningskostnad, se nedan, och en månatlig aviseringskostnad om 29 kr. För delbetalningsalternativen 12, 24 och 36 månader tillkommer en månatlig kreditränta om f.n. 0,83 % av kreditbeloppet. Krediträntan kapitaliseras varje månad.

AfterPay Delbetalning:
Månader: 3, 6, 12, 24, 36
Uppläggningskostnad: 95 SEK (3 månader), 195 SEK (6 månader), 195 SEK (12 månader), 295 SEK (24 månader), 295 SEK (36 månader) 
Aviseringsavgift: 29 SEK 
Månatlig ränta: 0 % (3 månader), 0 % (6 månader), 0,83 % (12 månader), 0,83 % (24 månader), 0,83 % (36 månader)

Om Kredittagaren till exempel handlar för 10 000 kr och väljer att dela upp betalningen på 12 månader kommer den effektiva årsräntan att uppgå till 21,85 % Det totala beloppet att betala blir i detta exempel 11 090 kr.

9. My AfterPay

Kredittagaren ska tillse att inloggningsuppgifter för My AfterPay inte sprids till eller används av obehöriga.

10. AfterPays rätt att spärra utnyttjande av kredit

AfterPay förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan spärra krediten, om någon av följande omständigheter föreligger: a) Om säker användning av tjänsten kan äventyras, exempelvis av tekniska skäl, b) vid misstanke om icke godkänd eller bedräglig transaktion, eller c) en väsentligt ökad risk för att Kredittagaren inte kan fullgöra sitt betalningsansvar.

Kredittagaren kommer att informeras om sådan spärr via telefon eller på annat lämpligt sätt.

 11. Betalning

Kredittagare har alltid rätt att, utan någon tillkommande avgift, helt eller delvis betala krediten i förtid

Kredittagaren ska betala minst det belopp som anges på de månadsfakturor Kredittagaren kommer att tillställas. Betalning ska ske till angivet bankgironummer och vara AfterPay tillhanda senast på förfallodagen.

Inbetalningar avräknas enligt ordningen avgifter, kreditränta, kapital.

12. Betalningsplan

Kredittagare har rätt att på begäran och utan avgift få en sammanställning över när kapital, kreditränta och avgifter ska betalas (betalningsplan).

13. Betalningsfri månad  

Kredittagaren har, för det fall betalningsvillkoren följs, rätt till två betalningsfria månader per tolvmånadersperiod. Mellan varje betalningsfri månad måste fyra korrekta månadsbetalningar göras. Den första betalningsfria månaden kan nyttjas först efter Kredittagaren fullgjort fyra månadsbetalningar om lägsta belopp att betala eller mer. För att nyttja betalningsfri månad måste Kredittagaren kontakta AfterPays kundtjänst senast två veckor innan aktuell betalning ska vara AfterPay tillhanda.

14. Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta utgår för faktiskt utnyttjad kredit, inklusive, påförd kreditränta och avtalade avgifter. Dröjsmålsränta beräknas på faktiskt utnyttjad kredit från och med första dagen efter förfallodagen på belopp som inte kommit AfterPay tillhanda. Dröjsmålsränta debiteras varje månad. Debiterad men obetald dröjsmålsränta kapitaliseras. Den dröjsmålsräntesats som gäller för närvarande är 19,5 procent per år.

15. Kreditränta

AfterPay får ändra räntesatsen för krediträntan i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för AfterPay eller andra kostnadsförändringar som AfterPay inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. AfterPay ska underrätta Kredittagare om ändrad räntesats för krediträntan innan ändringen börjar gälla.

16. Utebliven betalning

Om inte betalning erläggs i enlighet med villkoren i detta kreditavtal debiterar AfterPay Kredittagaren en förseningsavgift om 80 kr. Vidare utgår en betalningspåminnelse innefattandes en påminnelseavgift om f.n. 60 kr. Kredittagaren är också skyldig att ersätta AfterPay för eventuella inkassokostnader.

17. Uppsägning av kredit till betalning i förtid

AfterPay får säga upp krediten till betalning i förtid vid tidpunkt som AfterPay bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger: a) Kredittagare sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran. b) Kredittagare sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som har förfallit vid olika tidpunkter. c) Kredittagare på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med en betalning. d) Det står klart att Kredittagare genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.  

Vill AfterPay få betalt i förtid enligt punkterna a-c ovan, gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då AfterPay antingen sänder ett meddelande om uppsägning till Kredittagaren eller uppsägningen på annat sätt kommer Kredittagaren tillhanda. Har AfterPay krävt betalning enligt punkterna a-c, är Kredittagare ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den kreditränta och dröjsmålsränta samt de avgifter som har förfallit.

18. Reklamation

Reklamation av vara eller tjänst som betalats med AfterPay ska riktas mot Handlaren. Vid kreditköp i Sverige får Kredittagaren framställa samma invändning mot AfterPay som mot Handlaren (se 29 § konsumentkreditlagen).

19. Avtalstid  

Detta kreditavtal gäller tills vidare.  

20. Uppsägning av kreditavtal

Kredittagare får, oavsett anledningen härtill, säga upp detta kreditavtal med en månads uppsägningstid. AfterPay får, oavsett anledningen härtill, säga upp detta kreditavtal med två månaders uppsägningstid. Om Kredittagare avlider, försätts i konkurs eller om förvaltare förordnas enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, upphör kreditavtal med omedelbar verkan så snart AfterPay underrättats om detta förhållande.

Har kreditavtalet sagts upp gäller villkoren i tillämpliga delar fram till dess att krediten, inklusive kreditränta och avgifter, är helt återbetald.  

21. Villkorsändring

AfterPay har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta Kredittagares godkännande. Ändringar träder i kraft tidigast två månader efter det att Kredittagaren underrättats om dessa. Om Kredittagaren inte godkänner ändringarna får denne säga upp kreditavtalet. Sådan uppsägning ska vara AfterPay tillhanda senast 14 dagar före den dag då ändringarna träder ikraft. Uppsägningen gäller då från den dagen då ändringarna skulle ha trätt i kraft.

Har kreditavtalet sagts upp gäller de oförändrade villkoren i tillämpliga delar fram till dess att krediten, inklusive kreditränta och avgifter, är helt återbetald.

22. Ångerrätt

Kredittagare har rätt att frånträda detta kreditavtal genom att meddela detta till AfterPay inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks, dock tidigast räknat från den dag dessa avtalsvillkor och övrig information om detta kreditavtal erhållits. Kredittagaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Kredittagaren meddelade AfterPay att kreditavtalet frånträds betala tillbaka utnyttjat kreditbelopp med tillägg för upplupen kreditränta.

23. Kommunikation  

AfterPay lämnar villkor, information och meddelanden enligt detta kreditavtal i en handling eller annan läsbar och varaktig form till Kredittagaren såvida ej annat framgår av detta kreditavtal. Information under avtalstiden sänds företrädesvis via post, e-post och sms till de adresser som Kredittagaren angivit till AfterPay eller till Kredittagarens folkbokföringsadress.

24. Underrättelse om ändrade kontaktuppgifter m.m.

Kredittagaren ska underrätta AfterPay om ändring av kontaktuppgifter som t.ex. ändring av namn, adress, e-post och telefonnummer.

25. Språk

För avtalsförhållandet och kommunikationen mellan parterna ska svenska språket användas.

26. Ansvarsbegränsning

AfterPay ansvarar inte för skada som beror av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som AfterPay inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för AfterPay att avvärja. AfterPay är inte ansvarigt för skada som beror av svensk lag eller EU-förordning, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av AfterPay om AfterPay varit normalt aktsamt. För det fall Kredittagaren har rätt till ersättning för skada utgår aldrig ersättning med ett belopp som överstiger Kredittagarens beviljade kreditbelopp vid tidpunkten då skadan uppkom.

27. Tillämplig lag och domstol

Svensk lag ska tillämpas på detta kreditavtal. Tvister enligt dessa villkor prövas av allmän domstol. Vid tvist kan konsumenten även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ett ärende finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.

28. Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till AfterPay, eller som registreras i samband med uppläggning av krediten, administration av denna eller i övrigt inom ramen för avtalsförhållandet kommer att behandlas i datasystem av AfterPay. AfterPay kan komma att komplettera personuppgifter med uppgifter inhämtade från annan, exempelvis privata och offentliga register och därefter behandla även sådana uppgifter. Personuppgifter kommer att samlas in i samband med köp hos Handlare s.k. inköpsinformation (d.v.s. information om inköpsställe, belopp och tidpunkt för köpet). AfterPay kan även komma att spela in inkommande och utgående telefonsamtal.

Personuppgifterna behandlas för fullgörande av avtalet, tillvaratagande av kundförhållandet, marknadsföring, statistik och tjänsteutveckling samt för att via externa och interna databaser genomföra identifikations- och kreditkontroll.

Personuppgifterna kan utlämnas till och behandlas av företag och organisationer som AfterPay samarbetar med för fullgörande av ovan angivna ändamål.

Information om behandling av personuppgifter lämnas av AfterPay, Personuppgiftsansvarig, Box 1143, 432 15 Varberg, som också tar emot begäran om rättelse av personuppgift.

Kredittagaren har, i enlighet med 26§ personuppgiftslagen, rätt till ett registerutdrag för att kontrollera om Kredittagaren är registrerad och vilka uppgifter som i så fall behandlas. Ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknad av Kredittagaren. Kredittagaren har rätt att kostnadsfritt erhålla registerutdrag en gång per kalenderår.

Personuppgiftsansvarig ska på Kredittagarens begäran rätta, blockera eller radera felaktiga eller felbehandlade personuppgifter.

29. Standardiserad Europeisk Konsumentinformation

Standardiserad Europeisk Konsumentinformation hittar du här.

Standardiserad Europeisk Konsumentinformation på engelska

30. Överlåtelse

AfterPay äger rätt att utan Kredittagarens medgivande överlåta eller pantsätta avtalet till annan. Kredittagaren har inte rätt att överlåta krediten till annan utan skriftligt medgivande från AfterPay.

För att ladda ner villkoren, klicka här.

För att ladda ner en sammanfattning av villkoren, klicka här.

Vi använder Cookies för du ska få bästa möjliga användarupplevelse. Genom att använda vår webbplats godkänner du vår Cookie-policy. Läs mer